Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa khách hàng với công ty trong hợp đồng giao dịch. Một số trường hợp có thể thanh toán trực tiếp tại cơ sở cung cấp sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.